Privacyverklaring

 

De Clinton Young Foundation vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy. Hieronder staat wat jij van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van de Clinton Young Foundation, te Nederland, een stichting, statutair gevestigd te Dieren, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60425768 (hierna: ‘de Stichting’).

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan en het gebruik van de website van de Stichting.

Gegevensverwerking

Wij houden een donateursadministratie bij en een administratie waarin persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij de Stichting (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement, een hulpaanbod of informatieaanvraag), maar geen donateur is. Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de vrijwilligersadministratie.

De Stichting maakt mensen bewust van de misstanden in doodstrafzaken in de Verenigde Staten en roept hen via acties en campagnes op om aan onze acties mee te doen. Het werk van de Stichting wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam en e-mailadres,) om jou te informeren over onze acties en campagnes en de behaalde resultaten en voor marketingdoeleinden, zoals een gift of een verzoek om de bijdrage te verhogen.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, wanneer je je aanmeldt als donateur of als vrijwilliger, of wanneer je een schriftelijk (ook per e-mail) hulpaanbod doet.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie of aankoop van brief). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Kortom, wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of een wettelijke plicht, op basis van toestemming én voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van de Stichting: het uitvoeren van onze doelstellingen.

Verwerkers en derden

De Stichting maakt voor de uitvoering van onze dienstverlening geen gebruik van dienstverleners. De Stichting heeft dus geen contractuele afspraken gemaakt met partijen die ten behoeve van de Stichting persoonsgegevens verwerken.

De Stichting maakt gebruik van verschillende betalingsdiensten voor online betalingen. Het privacy-beleid van PayPal geldt voor alle PayPal-transacties en het privacybeleid van iDEAL geldt voor alle iDEAL-transacties.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, dat geen passend beschermingsniveau heeft en niet voldoet aan de overige verplichtingen uit de AVG.

Contact met donateurs en relaties

E-mail (nieuwsbrief)

Wanneer je als donateur of geïnteresseerde jouw e-mailadres aan de Stichting hebt verstrekt in de vorm van een aanmelding voor onze nieuwsbrief, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.

Wil je minder of geen e-mail meer ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat je ontvangt of via ons contactformulier.

Sociale media

De Stichting is actief op verschillende sociale mediakanalen. De ‘Clinton Young Foundation’-accounts op Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en YouTube worden beheerd door het bestuur en door vrijwilligers welke daar uitdrukkelijke toestemming van het bestuur voor hebben gekregen.

Profilering

De Stichting maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (ook niet van profilering).

Werving en selectie

Wanneer je in aanmerking wil komen voor een vrijwillige functie bij de Stichting, verkrijgt de Stichting jouw gegevens. De Stichting gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van al haar sollicitanten tijdens werving- en selectieprocedures en gebruikt deze alleen om de geschiktheid van de kandidaten te kunnen beoordelen. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Foto’s en beeldmateriaal

De Stichting gaat in alle gevallen zorgvuldig om met foto’s en beeldmateriaal. Foto’s en beeldmateriaal worden gemaakt tijdens (regionale) evenementen, lezingen en acties om de gebeurtenis vast te leggen en om sfeerimpressies te geven op onze website en/of sociale media. Zodra de nieuwswaarde van het beeldmateriaal is verdwenen, blijft slechts (een deel van) de foto’s intern gearchiveerd bewaard voor historische doeleinden. Wij zullen er zoveel als mogelijk voor zorgen dat op de foto’s die wij publiceren geen personen herkenbaar afgebeeld staan die daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming voor publicatie aan de Stichting hebben gegeven.

Staat u toch herkenbaar op beeld, maar stelt u dit niet op prijs? Laat het ons weten, dan wordt het beeldmateriaal op uw verzoek uiteraard verwijderd.

Jouw rechten

Gegevens wijzigen of verwijderen

Via ons contactformulier kan je de Stichting verzoeken de gegevens die wij over je verzamelen te laten wijzigen. Ook kan je de Stichting verzoeken je gegevens te laten verwijderen. Een verwijderingsverzoek kan je, voorzien van je volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres, indienen per e-mail via [email protected].

Sommige gegevens kan de Stichting niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie (donatie) en de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Inzage en overdraagbaarheid

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen. Een dergelijk verzoek kan je voorzien van je volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres indienen per e-mail via [email protected]. De Stichting is verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij je inzage mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom kan de Stichting telefonisch contact met je opnemen of een e-mail sturen aanvullende vragen ter verificatie.

Ook kan je de Stichting verzoeken om de soorten persoonsgegevens die wij over jou verzamelen in een technisch formaat op te sturen, zoals een digitaal bestand. Dit is recht op dataportabiliteit – het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm terug te krijgen.

Toestemming intrekken

Je kunt op elk moment een gegeven toestemming aan de Stichting voor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrief) weer intrekken.

Cookies

De Stichting gebruikt cookies en soortgelijke technieken om haar website en mailings persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Zo worden door middel van cookies jouw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op jouw voorkeuren worden afgestemd.

Beveiliging

De Stichting heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

De Stichting gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient jouw browser aan te geven dat je op een veilige site bent.

ANBI

De Stichting heeft sinds 1 januari 2018 een ANBI-status. Dit betekent dat de Stichting voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst daaraan stelt en dat er voor donateurs onder bepaalde voorwaarden een belastingvoordeel kan gelden. Voor meer informatie over de ANBI-status kunt u de website van de Belastingdienst bezoeken.

Vragen of klachten

De Stichting behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring. Heb je het idee dat de Stichting niet in overeenstemming met privacywetgeving handelt of heb je vragen of opmerkingen over dit beleid, neem dan contact op met de Stichting via [email protected]. Sinds 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of je kunt de Autoriteit tippen via dit formulier.

Versie: 1 mei 2019